top of page

Algemene voorwaarden  

1. Al onze aanbiedingen worden uitsluitend gedaan zonder verbintenis.                         

 2. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen.                              

 3. Behoudens schriftelijk akkoord kunnen bijzondere voorwaarden of  bepalingen, voorkomend op de drukwerken van onze klanten ons in geen geval verbinden of ons tegenstelbaar zijn.                            

 4. De Rechtbanken van Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, hetzij bij optreden als aanlegger, hetzij bij optreden als verweerder, zelfs met buitenlandse klanten. Een gelijkaardig beding voorzien in de algemene voorwaarden van onze klanten kan ons nooit tegenstelbaar zijn.                            

 5. Alle vertraging in de uitvoering van een bestelling kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding noch tot vernietiging van de bestelling.Alle gebeurtenissen of omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil zullen beschouwd worden als gevallen van heirkracht die ons van rechtswege ontlasten van onze verbintenissen   en van alle verantwoordelijkheid.                           

 6. Alle door ons verkochte goederen, reizen zelfs indien franco geleverd, op risico van de koper. Klachten worden niet meer aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.                             

 7. Behoudens andersluidende  vermelding zijn onze facturen betaalbaar netto contant, ten zetel van de vennootschap. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking van deze bepaling of als schuldhernieuwing. Alle incasso-kosten zijn ten laste van de koper. Laattijdige vereffening van onze rekeningen heeft als gevolg dat wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak kunnen maken op verwijlintrest berekend aan 10% per jaar van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en veroorlooft ons alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen.                            

 8. Zo het bedrag van een factuur niet vereffend wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het rechtswege vermeerderd worden met 15% ten titel van strafbeding met een minimum van 18.60 Euro onverminderd de gerechtskosten en intresten. 

 9. Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering verschuldigde bedragen, met inbegrip van renten en kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.   

 

Herroepingsrecht:

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):

  1. Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben,

  2. Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen, en omwille van hygiëne.

Uw privacy

Toepassing

Uw privacy is van toepassing op alle communicaties (via onder andere post, telefoon, gsm of e-mail) van ChocoJa.

1. Beheer van de gegevensdatabanken:

Alle persoonsgegevens worden beheerd door BVBA Krandy (ChocoJa), Populierenstraat 15, Wieze. Binnen ChocoJa zijn de gegevens enkel toegankelijk voor verantwoordelijken van de klantenlijst.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we onze adressenlijsten aan externe adressenbeheerders. We behandelen uw gegevens vertrouwelijke informatie.                                   

2. Welke gegevens worden verwerkt?

2.1. Gegevens van particuliere klanten:

Onder persoonsgegevens verstaan we: contactgegevens, zoals adres, e-mailadres, telefoon-, gsm- of faxnummer andere persoonsgegevens: gegevens over uw beroep, interesses enz.                                     

We verzamelen deze gegevens onder meer via:een formulier om folders aan te vragen een actie waarbij we het adres vragen (bv. kortingskaart)de internetsite.Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. 

Aankoop- en doorklikgegevens: Wanneer u een e-mail van ons krijgt, kunnen we uw doorklikgegevens verzamelen. Dit laat ons toe om, op basis van uw profiel, u doeltreffender te informeren over voordelen die voor u   interessant kunnen zijn.

Met deze gegevens kunnen we u naast de algemene informatie nog gerichter voordelen bezorgen op basis van uw profiel. Door doelgericht klanten aan te spreken kunnen we nog beter overcommunicatie vermijden, hebben we minder kosten en verspillen we nog minder papier. Anderzijds bieden we de klant bijkomende voordelen, waarvan we op basis van zijn aankoop- en doorklikgegevens denken dat hij er iets aan heeft.

Zo kunnen we bijvoorbeeld alle chocoladeliefhebbers opzoeken op basis van de specifieke klantenprofielen. In dat geval kunnen we hen specifiek over chocolade informeren, nieuwe aanbiedingen doen en bijkomende kortingen geven.

U kiest zelf of u van die supplementaire aanbiedingen wilt profiteren. Om u die aanbiedingen te sturen, registreren we uw gegevens tijdelijk in onze Interesselijst klanten. Wilt u dit niet, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

2.2. Gegevens van professionele klanten en prospecten:(B2B)

Onder professionele klanten verstaan we klanten die hun aankopen bij ChocoJa doen in het kader van hun professionele activiteit. Onder prospecten verstaan we potentiële klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband kunnen opstarten.

Onder gegevens verstaan we voor onze professionele klanten en   prospecten, naast de gegevens vermeld in 2.1., ook nog de volgende gegevens:

·       contactpersonen (naam, functie)                                     

·       vennoten, partners in de zaak, medewerkers

·       andere bedrijfsgegevens, zoals btw-nummer of ondernemingsnummer

·       mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten tegemoet kunnen komen.

Om actief nieuwe klanten te kunnen werven, houden we niet alleen de gegevens over uw bedrijf bij die u ons doorgeeft, maar verzamelen we ook gegevens via externe kanalen,   waaronder adressenbeheerders. Telkens we die gegevens in onze klantenlijst registreren, brengen we u daarvan op de hoogte. U hebt dan de mogelijkheid om uw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te gebruiken.

 3. Internet:

Bij uw internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in zogenaamde cookies. Dit zijn stukjes informatie die op uw harde schijf worden geplaatst als u naar onze website surft.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

·       Cookies om een gesprek te kunnen aanknopen tussen u en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na afloop van uw bezoek aan onze site

·       Cookies om uw surfcomfort te verhogen.

·       Deze cookies laten ons ook toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren. Dit gaat onder meer over, de bezochte pagina's en de duur van de bezoeken.

4. Het doel van het verzamelen van uw gegevens:

Zodra we uw gegevens in onze klantenlijst hebben genoteerd, krijgt u regelmatig onze informatie thuisbezorgd. Indien u dit wenst, sturen we u ook onze informatie via e-mail. We verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken en om u, indien gewenst, informatie van ChocoJa te bezorgen.

Met de bedoeling om een mogelijke samenwerking uit te bouwen, houden we onze professionele klanten graag op de hoogte van onze specifieke diensten en acties voor bedrijven.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om u sporadisch uit te nodigen voor deelname aan algemene of specifieke marktonderzoeken, uitgevoerd door de bvba Krandy (ChocoJa) zelf of door externen in opdracht van de Bvba Krandy (ChocoJa).

5. U beslist zelf wat er met uw gegevens gebeurt:

Om u onze communicaties te bezorgen, hebben we uw adres en/of e-mailadres nodig. U bepaalt zelf of u verdere gegevens over beroep, interesses e.d. doorgeeft.

Wat betreft onze professionele klanten en prospecten verzamelen we gegevens over bedrijven via externe kanalen (waaronder adressenbeheerders), zoals toegelicht onder 2.2. Indien u dat wenst, kunt u deze gegevens te allen tijde opvragen. 

Ook  kunt u op elk moment uw gegevens, die we in onze klantenlijst bewaren, opvragen, verbeteren of wijzigen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. We engageren ons ertoe uw vraag onmiddellijk uit te voeren. 

6. Uitschrijven:

Zich uitschrijven kan op verschillende niveaus:

·       Communicatie op basis van aankoop- en doorklikgegevens: het volstaat om dit schriftelijk te vragen. We garanderen dan dat u geen gerichte communicatie meer krijgt op basis van uw aankoop- en doorklikgegevens.

·       Communicatie via e-mail: u krijgt de mogelijkheid om u uit te schrijven bij elke e-mail die u van ons ontvangt. U kan zich uitschrijven voor de e-mails van bepaalde webshops of voor alle e-mails van ChocoJa. U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw uitschrijving.

·       Alle communicaties: wenst u geen enkele geadresseerde informatie meer te ontvangen van ChocoJa, dan kan u zich uitschrijven voor de communicaties. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. We garanderen dat uw gegevens   niet meer verwerkt worden om u geadresseerde informatie toe te sturen van bvba Krandy.

Privacy Policy   

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ChocoJa. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door ChocoJa enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

ChocoJa kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright.

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van ChocoJa. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie,   aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van ChocoJa is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChocoJa. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser. 

ChocoJa

Populierenstraat 15
Lebbeke-Wieze
België

Tel: 053 21 27 86

info@chocoja.be

bottom of page